No.3 [September,2003]


  
CONTENTS


〔ARTICLES〕        KITA Hajime
IDA Masaaki


        ONISHI Katsuhiko


         OIE Takahiro
UETA Tetsushi
OCHI Yoji
YANO Yoneo


        KOBAYASHI Masayuki


        Joseph C. Burke


        Frank A.Schmidtlein


        Frank A.Schmidtlein


        WATANABE Aya
YONEZAWA Akiyoshi


       HAYASHI Takayuki


        MIZOUE Chieko


        MORi Rie
TACHI Akira


〔ESSAYS/MATERIALS〕        KITA Hajime


       MORI Rie